computer room

ห้องคอมพิวเตอร์

      ในปัจจุบันโลกได้เปลี่ยนแปลงสู่ยุคข้อมูลและข่าวสารสารสนเทศมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองโดยเฉพาะด้านการศึกษาได้ส่งเสริมให้นําเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่ทันสมัยมาเสริมสร้างพัฒนา กิจกรรมการเรียนการสอนให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

library school

ห้องสมุดโรงเรียน

      ห้องสมุด คือแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท ทั้งที่เป็นวัสดุตีพิมพ์ วัสดุไม่ตีพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีการคัดเลือกและจัดหาเข้ามาอย่างทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของผู้ใช้ มีบรรณารักษ์เป็นผู้ดำเนินงานและจัดบริการต่างๆอย่างเป็นระบบ

 • computer room รายละเอียด >> .
 • โครงการ สร้างหลังคาเอนกประสงค์ ทรงโดม

       โครงการสร้างหลังคาเอนกประสงค์ให้มีความพร้อมในการใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน เพื่อให้ได้มาตรฐานในการก่อสร้างที่ดี มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นเรื่องของคุณภาพ, ราคา, ระยะเวลา และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

  Asean

  รอบรู้ประชาคมอาเซียน

       ในสภาวะแห่งยุคทุนนิยม ที่เศรษฐกิจเป็นตัวขับเคลื่อนและผลักดันให้ประเทศต่าง ๆ ก้าวรุดไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ประกอบกับประเทศต่าง ๆ นั้นอยู่รวมกันเป็นสังคมโลกไม่สามารถอยู่โดดเดี่ยวเดียวดายได้จึงต้องมีการรวมตัวกันของประเทศในแต่ละภูมิภาคเพื่อเพิ่มอำนาจในการต่อรองและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระหว่างประเทศ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ร่วมและพัฒนาประเทศในภูมิภาคไปพร้อมๆ กันด้วยเหตุนี้ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ อาเซียน จึงได้มีข้อตกลงให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2558

  ห้องเรียนอัจฉริยะ

       Smart Classroom หรือ “ห้องเรียนอัจฉริยะ” อาจมีชื่อเรียกที่มีความหมายที่เหมือนกันหรือใกล้เคียงกันหลายชื่อตามจุดประสงค์ของการใช้ เช่น Electronic Classroom ( e-Classroom ) , e-Learning Classroom , Virtual Classroom , Collaborative Classroom , Computer Classroom หรือ ICT Room เหล่านี้เป็นต้น ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความหมายในประโยชน์ใช้สอยทางการเรียนในลักษณะเดียวกันทั้งสิ้น

 • computer room รายละเอียด >>
 • โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา

       เพื่อเป็นสถานที่ที่จะใช้สำหรับพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์
     

  ขับเคลื่อนการศึกษาไทยสู่ ไทยแลนด์ 4.0
  Digital School Thailand 4.0

   

  ห้องเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

       เป็นห้องเรียนส่งเสริมทักษะทางวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
  เพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนที่มีความพร้อมและมีพรสวรรค์ โดยการพัฒนาหลักสูตรเพิ่มเติมในกลุ่มสาระวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
  ผ่านกิจกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการคิดที่หลากหลาย และได้ลงมือปฏิบัติจากประสบการณ์จริง
   

  รายละเอียด >>

  STEM Robotics

       เป็นห้องเรียนส่งเสริมทักษะทางวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
  เพื่อยกระดับความรู้ด้านหุ่นยนต์ของเยาวชนในการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ และฝึกทักษะด้านวิศวกรรมสำหรับเยาชนที่สนใจ ทั้งนี้การเรียนหุ่นยนต์ถือเป็นหลักสูตรหลักของหลายๆ ประเทศ และสำหรับประเทศไทย ก็นับว่าเป็นโอกาสที่ดี ในการเปิดโลกแห่งพลังความคิดสร้างสรรค์ให้กับเยาวชนของไทย เพื่อก้าวสู่ความเป็นนักประดิษฐ์ในอนาคต

  ศูนย์บริการหลังการขายพร้อมดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
  http://www.bangkok-service.net / http://www.bangkok-service.org/